Amnesty International Chivasso: Gruppo “Italia 127”